Dichroman draselný

Vzorec:

K2Cr2O7

T+NO


Symboly nebezpečnosti: T+, N, O

R-věty:

R 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53


Může vyvolat rakovinu.
Může vyvolat poškození dědičných vlastností.
Může poškodit reprodukční schopnost.
Může poškodit plod v těle matky.
Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.
Zdraví škodlivý při styku s kůží.
Toxický při požití.
Vysoce toxický při vdechování.
Způsobuje poleptání.
Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.
Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S-věty:

S 53-45-60-61


Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.
V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.


Poslední aktualizace: 20.01.2008 06:57

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2021