Heptan

Vzorec:

CH3(CH2)5CH3

FXnN


Symboly nebezpečnosti: F, Xn, N

R-věty:

R 11-38-50/53-65-67


Vysoce hořlavý.
Dráždí kůži.
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
Páry mohou způsobit ospalost a závratě.

S-věty:

S 9-16-29-33-60-61-62


Uchovávejte obal na dobře větraném místě.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
Nevylévejte do kanalizace.
Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.


Poslední aktualizace: 20.01.2008 07:00

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2020