Hydrogenfluorid amonný

Vzorec:

(NH4)HF2

TC


Symboly nebezpečnosti: T, C

R-věty:

R 25-34


Toxický při požití.
Způsobuje poleptání.

S-věty:

S 22-26-37-45


Nevdechujte prach.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Používejte vhodné ochranné rukavice.
V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).


Poslední aktualizace: 12.02.2008 15:31

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2020