Hydroxid amonný - vodný roztok (Amoniak, Čpavkový roztok)

Vzorec:

NH4OH, NH3

CN


Symboly nebezpečnosti: C, N

R-věty:

R 34-50


Způsobuje poleptání.
Vysoce toxický pro vodní organismy.

S-věty:

S 26-36/37/39-45-61


Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.


Poslední aktualizace: 20.01.2008 07:01

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2021