Hydroxid draselný

Vzorec:

KOH

C


Symboly nebezpečnosti: C

R-věty:

R 22-35


Zdraví škodlivý při požití.
Způsobuje těžké poleptání.

S-věty:

S 26-36/37/39-45


Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).


Poslední aktualizace: 20.01.2008 07:02

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2020