Kyselina máselná (Kyselina butanová)

Vzorec:

CH3CH2CH2COOH

C


Symboly nebezpečnosti: C

R-věty:

R 34


Způsobuje poleptání.

S-věty:

S 26-36-45


Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Používejte vhodný ochranný oděv.
V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).


Poslední aktualizace: 20.01.2008 07:14

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2021