Tetrachlormethan

Vzorec:

CCl4

TN


Symboly nebezpečnosti: T, N

R-věty:

R 23/24/25-40-48/23-52/53-59


Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.
Nedostatečně prokázané karcinogenní účinky.
Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

S-věty:

S 23-36/37-45-59-61


Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly ... (příslušný výraz specifikuje výrobce).
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeraci nebo recyklaci.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.


Poslední aktualizace: 20.01.2008 07:27

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2020