Thiokyanát amonný

Vzorec:

NH4SCN

Xn


Symboly nebezpečnosti: Xn

R-věty:

R 20/21/22-32-52/53


Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S-věty:

S 13-61


Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.


Poslední aktualizace: 12.02.2008 15:55

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2020