Toluen (Methylbenzen)

Vzorec:

C6H5CH3

FXn


Symboly nebezpečnosti: F, Xn

R-věty:

R 11-38-48/20-63-65-67


Vysoce hořlavý.
Dráždí kůži.
Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.
Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
Páry mohou způsobit ospalost a závratě.

S-věty:

S 36/37-46-62


Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.


Poslední aktualizace: 20.01.2008 07:28

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2020