Uhličitan sodný (Soda)

Vzorec:

Na2CO3

Xi


Symboly nebezpečnosti: Xi

R-věty:

R 36


Dráždí oči.

S-věty:

S 22-26


Nevdechujte prach.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.


Poslední aktualizace: 20.01.2008 07:29

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2021